ДФ „Земеделие” изплати нови 15, 7 млн. лв. субсидии по Програмата за развитие на селските райони

Одобрени са още 42 проекта на стойност 33,4 млн. лв.

ДФ „Земеделие” изплати нови 15, 7 млн. лв. субсидии по Програмата за развитие на селските райони

През изминалата седмица ДФ „Земеделие” преведе 15, 7 млн. лв. по сметките на бенефициенти с успешно изпълнени инвестиции по осем от мерките на Програмата за развитие на селските райони.
    
Субсидии в размер на 8, 5 млн. лв. са разплатени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, а по двете общински мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” преведените средства са с обща стойност 5, 3 млн. лв.
    
Останалите са за инвестиционни предложения, за които изплатената финансова помощ включва мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" и мярка 511 „Техническа помощ”.
    
В края на миналата седмица бяха проведени заседания на Експертнaта комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ „Земеделие”, на които бяха одобрени нови 42 проекта по три от мерките на ПРСР.
    
15 са инвестиционните предложения по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 19 са по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Предметът на инвестициите по двете мерки е свързан основно са изграждане на фотоволтаични централи, сгради и ваканционни селища за развитие на селски туризъм, както и покупка на специализирана строителна механизация за услуги, свързани с ремонт, поправки и строителство.
    
Одобрение получиха и 8 проекта по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.
    
Общата сума на одобрените разходи по проектите възлиза на 33, 4 млн. лв., а одобрената субсидия е в размер на 19, 5 млн. лв.