ТЕЛК към МБАЛ – Добрич спира да работи до 10 май 2024 г.

РЗИ – Добрич продължава приема на жалби срещу експертни решения, заявления и декларации

ТЕЛК към МБАЛ – Добрич спира да работи до 10 май 2024 г.

РЗИ – Добрич уведомява, че съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 02.05.2024 г. до 10.05.2023 г. поради ползване на платен годишен отпуск на членовете на ТЕЛК. Заседанията на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 13.05.2024 година.РЗИ – Добрич продължава приема на жалби срещу ЕР, заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност, заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР, заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи  за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич: гр. Добрич, п. к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, стая 112 в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ). Заявленията се приемат лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, с представяне на документи за самоличност или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Работното време на РКМЕ при РЗИ - Добрич с граждани е всеки работен ден от 08.30 до 14.30 часа.