До 30 юни продължава кампанията за директните плащания

До 30 юни земеделските стопани могат да подават заявления за директни плащания в Кампания 2023 и да правят редакции без санкция

ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Това стана възможно с увеличението на бюджета с 22,5 млн. евро на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Увеличава се бюджетът за инвестиции в стопанствата по подмярка 4.1 от ПРСР

Утвърдена е и промяна в Насоките за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приключи първият етап на оценка на 523 проекта по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на ...

ДФЗ-РА приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020...

Млади фермери развиват стопанствата си с еврофинансиране

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево

Фонд "Земеделие" отпуска 500 хил. лева за борба с доматения молец

Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс от 100 000 лева за 2023 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”

Видеоклипове информират стопаните за сателитното наблюдение на площите

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) създава поредица обучителни видео материали, в които разяснява на земеделските стопани как да използва данните от Системата за мониторинг на площ

Над 2,5 млн. лева са платени за необлагодетелстваните райони, Натура 2000 и схемата за зелени директни плащания ...

Държавен фонд „Земеделие“ извърши предсрочно окончателното плащане по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. ...

От днес стопаните могат да кандидатстват по допълнителния прием за държавната помощ заради войната в ...

От 15 до 19 май 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по допълнителния прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното ...