ТЕЛК към МБАЛ Добрич няма да работи тази седмица

От РЗИ – Добрич информират, че съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 08.07.2024 г. до 12.07.2024 г. поради ползване на платен годишен отпуск от председателя на ТЕЛК

ТЕЛК към МБАЛ Добрич няма да работи тази седмица

Заседанията на ТЕЛК за общи заболявания  ще бъдат възобновени на 15.07.2024 г.РЗИ – Добрич продължава приема на жалби срещу ЕР, заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност, заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР и заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи  за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич: гр. Добрич, п. к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий №57, етаж 1, стая 112 в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено снотариално заверено пълномощнолице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;

чрез лицензиран пощенски оператор.

Работно време на РКМЕ при РЗИ - Добрич с граждани е всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на следните телефони:  058/601 078 и 058/ 655 512.