Ловци преминаха обучение за опазването на кресливия орел

Обученията са по проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE, осъществен от СИДП

Ловци преминаха обучение за опазването на кресливия орел

11 обучения с ловци от различно сдружения са проведени на територията на ДЛС-Балчик, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич през последните две години. Те са насочени към запознаване на ловците с особеностите на вида малък креслив орел, неговите местообитания и хранителната му база. По проекта са предвидени 10 срещи с представители на сдруженията и дружинките, но екипът на СИДП реши да продължи с обученията, като през тази година разяснителната кампания ще бъде насочена към младите ловци. Експерти от трите стопанства и предприятието, работят усилено, за да привлекат все повече хора, които да станат част от голямото семейство на пазителите на орела.
Проектът  „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ се финансира от програма LIFE+ на Европейския съюз, като част от дейностите се съфинансират от българска страна. Периодът за изпълнение е 5 години, а проектните дейности се реализирани на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България. Целта на проекта е птиците от вида малък креслив орел на територията на страната ни не само да бъдат защитени, но и да се създадат нови местообитания, за да може популацията да се увеличи и по този начин да бъде съхранено биологичното разнообразие в българските гори.