Отвориха ценовите предложения по обществената поръчка за довършване на блок “Добрич”

На публично заседание днес комисия отвори ценовите оферти по обявената обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“.

Отвориха ценовите предложения по обществената поръчка за довършване на блок “Добрич”

Обществената поръчка беше обявена през август месец, а срокът за получаване на оферти до 11 септември. 


Съгласно заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов е определена комисия с председател Петър Енев, директор на дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”, с членове инж. Станка Василева, директор на дирекция “Инфраструктура и околна среда”, и Николай Великов, началник на отдел “Обществени поръчки” в дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”. 

След разглеждане на техническите оферти и четирите участници са били допуснати до отваряне на ценовите им предложения. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване:

“Монолит” ООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 650 348, 77 лева с ДДС

“НСК София” ЕООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 076 123, 16 лева с ДДС

“Прогрес 99” ООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 588 545, 86 лева с ДДС

“Добруджа Билдинг” ЕООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 822 932, 51 лева с ДДС.

Критерия за определяне на изпълнител на поръчката е “икономически най-изгодна цена”.  Срокът за избор на изпълнител е до януари месец, 2020 година. 

Построяването на блок “Добрич” е трябвало да завърши до три години след отчуждаването на редица частни имоти през 80-те години на миналия век. Днес голяма част от хората вече не са между живите, своите заветни апартаменти очакват техните близки, част от които и досега живеят във временните си общински жилища.


Припомняме, че края на февруари месец Общинският съвет реши Община Добрич да поеме краткосрочен дълг в размер до 600 000 лева с цел финансиране на строително-монтажните работи по довършване на блок „Добрич”. Общинският съвет беше приел при възлагане на строително-монтажните работи на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер до 600 000 лв., осигурени от предложения краткосрочен кредит. За останалата част от задълженията към фирмата-изпълнител да бъде предложена собственост на Общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. 

Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит. Решено беше максималният лихвен процент да е основният лихвен процент плюс максимална надбавка до 2,5 процента. По кредита няма да има такси и комисионни.