Окръжният съд в Добрич не призна финансова санкция, наложена на добричлия в Австрия

Окръжният съд отказа да признае глоба от 70 евро, наложена на мъж от Добрич в Австрия заради нарушение на правилата за движение.

Окръжният съд в Добрич не призна финансова санкция, наложена на добричлия в Австрия

Производството бе образувано след изпратено от австрийските съдебни власти удостоверение за прилагането на принципа на взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави - членки на Европейския съюз.


В хода на делото съдът установи, че в постъпилите документи, засягащи българския гражданин, има непълноти и различия, свързани с обстоятелствата, които описват извършеното нарушение. Затова съдът двукратно изиска от австрийските власти да изяснят причините за различията и да предоставят пълен превод на удостоверението. Въпреки положените усилия от страна на Окръжния съд, пълен превод на документа не бе получен, което даде основание на съдебния състав да откаже признаването на финансовата санкция.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.