Изпълнителният директор на ВиК - Добрич е отстранен от длъжност

Мярката се налага до отпадане на необходимостта от нея.

Изпълнителният директор на ВиК - Добрич е отстранен от длъжност

Районният съд уважи внесеното от прокуратурата искане за отстраняване от длъжност на изпълнителния директор на ВиК - Добрич Тодор Гикински. 
Отстраняването беше поискано във връзка с водено досъдебно производство, по което Гикински е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово, обл. Добрич, в нарушение на Закона за водите, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води. Според обвинението в района на помпена станция Батово - 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.

Съдът наложи мярката за процесуална принуда - „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, след като прецени, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за това. Изпълнителният директор на ВиК е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Воден от тези съображения Районният съд намери искането на прокуратурата за основателно и отстрани директорът на ВиК от заеманата длъжност, до отпадане на необходимостта от взетата мярка.

Постановеният съдебен акт не е окончателен и може да бъде обжалван пред горната съдебна инстанция в 3-дневен срок. В случай на жалба или протест делото пред Окръжния съд е насрочено за 12 септември, от 13.30 часа. След влизане на определението в сила, препис от него ще се изпрати на ВиК - Добрич за сведение и изпълнение.