Започва набирането на заявления за ползване на услугата ”Обществена трапезария”

Набиране на заявления-декларации от желаещите да ползват услугата „Обществена трапезария“ ще се осъществи от 9 до 13 септември, съобщават от Община Добрич.

Започва набирането на заявления за ползване на услугата ”Обществена трапезария”

Социално слаби хора от града ще получават топъл обяд благодарение на проект „Грижа за по-добър живот“, който се реализира по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане. 
Заявления-декларации ще се приемат от 9.30 до 16.00 часа в Корпус 3, бивш Партиен дом, етаж 11. 

Изпълнението на проекта цели допълване,надграждане и разширяване на обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, както и намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни с оглед задоволяване на основно материално лишение.

По проекта ще бъдат подпомогнати 110 социално слаби от октомври до декември.

Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установени от дирекция”Социално подпомагане”, семейства и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си, скитащи и бездомни деца и лица.

Могат да подават документи и от допълнителна целева група - лица, настанени в Център за временно настаняване.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

• Документ за самоличност /лична карта,паспорт/ за справка;

• Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;

• Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК;

• Безработните кандидати да представят регистрационен картон от дирекция”Бюро по труда”.

След приключване на приема на документи комисия, сформирана със заповед на кмета на Община град Добрич, ще извърши оценка и подбор на кандидат-потребителите  в съответствие с указаните целеви групи по проекта и съгласно списъци, предоставени от Дирекцията „Социално подпомагане”.

Комисията ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и чакащите резерви, които ще бъдат изнесени на 30 септември пред офиса на проекта Корпус 3, бивш партиен дом, етаж 11 и публикувани на официалния сайт на Община град Добрич.