ОИЦ- Добрич ще проведе информационна среща по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. в Шабла

Областният информационен център ще представи в крайморския град възможности за финансиране по процедура, свързана с третиране на битови отпадъци

ОИЦ- Добрич ще проведе информационна среща по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  в Шабла

На 20 август (вторник) 2019 г., от 11:00 часа в залата на „Зелен образователен център“ град Шабла., Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, неправителствени организации, научни институти, граждани и медии.


Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-3 .016 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др.

Допустими бенефициенти по процедурата са юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институции и структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 9 141 202 лв.

Присъстващите ще бъдат запознати с основните моменти от насоките за кандидатстване

Участието в събитието е безплатно.