Жените в област Добрич са с близо 5 000 повече от мъжете

Населението на област Добрич, към 31 декември 2018 година, е 173 831 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души).

Жените в област Добрич са с близо 5 000 повече от мъжете

В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 314 души, или с 1.3%, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток отдел "Статистически изследвания - Добрич".
Мъжете са 84 476 (48.6%), а жените – 89 355 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 058 жени, при 1 061 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 38 213, или 22.0% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете - 18.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.5%, и Варна - 18.9%.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 24 629, или 14.2% от общия брой на населението на област Добрич, като спрямо 2017 г. този дял се запазва.

Делът на най-младото население в България е 14.4%, а в ЕС-28 в началото на 2018 г.е 15.6%.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост1 за област Добрич е 56.6%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) - 47.1%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 71.5%, Габрово и Ловеч - по 67.4%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2010 г. нараства на 42.7 години през 2011 г. и достига 44.3 години в края на 2018 година. Средната възраст в България за 2017 г. е 43.8 години.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.2 години, а в селата - 44.5 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Добрич е 103 060 души, или 59.3% от населението на областта, като мъжете са 54 342, а жените - 48 718. Броят на трудоспособното население намалява с 1 862 души, или с 1.8% през 2018 г. спрямо предходната година. Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 44 484 души, или 25.6%, а под трудоспособна възраст – 26 287 души, или 15.1% от населението на областта.

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 120 259 души, или 69.2%, а в селата – 53 572 души, или 30.8% от населението на областта.

Към края на 2018 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В областта има едно населено място без население (с. Брястово), а в 13, или в 6.0% от населените места живеят от 2 до 10 души включително. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

Най-големият град в областта е гр. Добрич с население 83 584 души, който е девети по големина в страната след гр. Сливен (86 275 души) и преди гр. Шумен (75 500 души). В гр. Добрич живеят 48.1% от населението на областта.

Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Брестница (община Тервел), с. Краище (община Генерал Тошево) и с. Иречек (община Каварна) с по двама жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик) - 2 099 души.