От утре приемат заявления за застраховка на земеделска продукция

До 31 август трябва да се предоставят полиците в ДФЗ

От утре приемат заявления за застраховка на земеделска продукция

От утре до края на юли земеделските стопани имат възможност да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За 2019 година бюджетът за държавната помощ е 1,5 млн. лв.


До 65% от стойността на застрахователната премия е максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин.  Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. На подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

До 31 август земеделците трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие”. До 10 работни дни след сключване на договорите между земеделския стопанин и Фонда е срокът за изплащане на средствата.

С помощта се цели да бъдат насърчени земеделските стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу градушки, дъждове и други неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя на регистрирани земеделски стопани, които нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет.