Стартират пилотните обучения по програма Глоб@лни библиотеки-България

От 14 март 2011 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич започват обучения за библиотекари по Информационни и комуникационни технологии, които ще се провеждат в новосъздадения обучителен център. За периода от март до юни 2011 г. 30 библиотекари от област Добрич ще бъдат обучени да работят с операционната система Windows 7, офис пакета Microsoft Office и Интернет. Така библиотекаритe ще могат да прилагат придобитите знания в своята работа и да помагат на потребителите.

Стартират пилотните обучения по програма Глоб@лни библиотеки-България

Обученията се провеждат в рамките на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Обучителната програма включва четири тематични направления: Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на работата в обществената библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с потребители и общности.
Планира се до 2013 г. 3000 библиотекари от цялата страна да преминат през обученията.

 

 „Глоб@лни библиотеки – България” е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие и се финансира с 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти от Майкрософт и насрещно финансиране от централния и местните бюджети в България. Партньори в изпълнението на програмата са Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация.

 

900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата. 455 обществени библиотеки, включени в програмата по Етап 2009, вече получиха компютри и периферна техника.

 

От месец април 2011 г. започва доставката на ИКТ оборудване за още 352 библиотеки от Етап 2010 г.