1359 лв. е средната заплата в Добричко през третото тримесечие на 2022г.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 14-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 390 лв., София - 1 618 лв., Враца - 1 614 лв., и Стара Загора - 1 580 лева.

1359 лв. е средната заплата в Добричко  през третото тримесечие на 2022г.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 359 лв.
при 1 743 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 565 лв., а в частния -

1 283 лева.

Най-високи са заплатите в секторите:

 -             „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 4 405лв.

-              „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 049 лв.

-              „Държавно управление” - 1 893 лв.

-              „Образование” - 1 716 лв..

-              „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 711 лева.

 

Най-нископлатени са наетите лица в икономическите дейности:

-              „Административни и спомагателни дейности” - 883 лв.

-              „Операции с недвижими имоти“ – 967 лв.

-              „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 973 лв.

-              „Строителство“ – 988 лв.