180 проектни предложения са одобрени по подпрограмата за развитие на малките стопанства

Общият размер на финансовата помощ за одобрените проектни предложения възлиза на 4 375 119,18 лева

.

180 проектни предложения  са одобрени по подпрограмата за развитие на малките стопанства

Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция  одобри 180 проекта, подадени от кандидати по Процедура  от подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Всички те са от приема чрез ИСУН през 2020 г.
Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма за представяне на документи, необходими за сключване на договори.

Припомняме, че подмярка 4.1.2 предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лева, а за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лева