Европейската комисия даде зелена светлина на българската програма „Околна среда“

Бюджетът на българската програма „Околна среда“ за 2021-2027 г. е 1.82 млрд. евро

Европейската комисия  даде зелена светлина на българската програма „Околна среда“

Предвидените средства ще допринесат за по-добро управление на водите и отпадъците, преминаване към кръгова икономика и възстановяване на биологичното разнообразие, изграждане на всеобхватна система за управление на риска от бедствия и намаляване на замърсяването на водата и въздуха.
Най-значителните планирани инвестиции включват:

-изграждане на инфраструктура за събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води

- модернизиране на системите за управление на битовите отпадъци и рехабилитация на замърсени от депа земи

- планове за управление и опазване на защитените зони по „Натура 2000“

- системи за предотвратяване на риска и за управление на извънредни ситуации

- мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспортния сектор

Над 93% от бюджета по Европейския фонд за регионално развитие е насочен към по-слабо развитите региони с цел преодоляване на регионалните дисбаланси в инфраструктурата в областта на климата и околната среда.