Община Добрич актуализира бюджета, залага над 1 милион за ремонт на улици

Актуализация на бюджета на Добрич за 2019 е една от точките в дневния ред на заседанието на местния Общински съвет, което ще се проведе във вторник.

Община Добрич актуализира бюджета, залага над 1 милион за ремонт на улици

Във връзка с това Община Добрич проведе публично обсъждане за промяната на бюджета в размер на 1 230 430 лева в приходната и разходната част, а предложението е внесено от кмета Йордан Йорданов.
Гражданите имаха възможност да дадат препоръки и идеи, които да бъдат включени към докладната записка при внасянето й за разглеждане от общинските съветници.

Живущи от улиците "Столетов" и "Бачо Киро" в Добрич коментираха състоянието на пътната им настилка и отправиха запитване кога тя ще бъде обновена. 

"За съжаление в града такива улици са десетки. Опитваме се да покрием максимално много улици. Няма как в рамките на две години да оправим улици, които от 30 години не са оправяни", каза зам.-кметът по „Финанси и общинска собственост" Елка Димова. Тя даде като пример района на царете, където седем улици са с нов облик след 30 години.

Двете улици, за които гражданите сигнализираха на публичното обсъждане, бяха записани от страна на Общинската администрация, за да бъде разгледано запитването им.

1 357 660 лева са необходими допълнително за ремонт на уличната мрежа в Добрич. Във връзка с това на предстоящата сесия ще бъде предложено разходната част на бюджета на общината за 2019 година да бъде актуализирана.

Сред темите, които ще обсъждат съветниците, са актуализация на бюджета на общинските училища и детски градини в размер на 51 168 лева. Промяната на бюджетите на учебните заведения е заради очакваното преизпълнение на плана на собствените им приходи. Освен това местната власт ще разгледа предложението на директора на Регионалния исторически музей за промяна на бюджета на културната институция във връзка със сключени договори за организиране на литературен празник и издаване на сборник с произведения на стойност от 2 500 лева, както и за изпълнение на археологически проучвания и съпътстваща консервация на археологически обект „Скален скит“ на стойност 33 832 лева.

55 000 лева е очакваният размер на приходите от отдадени под наем части от публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи. Предложението е постъпилите средства да бъдат използвани за подпомагане на Футболния клуб „Добруджа 1919“.

В процеса на изпълнение на бюджета за 2019 година е установена необходимост от актуализация на бюджетите на общинските предприятия „Център за защита на природата и животните“, „Паркинги и пазари“ и „Спортни имоти“. В докладната записка кметът на Добрич предлага увеличение на разходната част на бюджета на Зоопарка с  5 500 лева и на “Паркинги и пазари“ с 24 770 лева. Средства ще бъдат осигурени от очакваното преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани при настъпили промени на разходни параграфи в дейностите.  

Във връзка с наложена финансова корекция по проект „Реконструкция на бул. „25 - ти Септември” – пешеходна зона“ са били възстановени дължими на управляващия орган на Общинското предприятие „Регионално развитие“ лихви върху главницата в размер на 7 856 лева. Плащането е предвидено в приетия бюджет за 2019 година. Предложението е приходната част на бюджета да бъде актуализирана в размер на 7 856 лева.

Необходимите средства ще бъдат осигурени от очакваното преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани промени на разходни параграфи в дейността.

Постъпилите приходи до 30 юни от „Добрички панаир“ АД са 533 160 лева. Местният общински съвет ще гласува актуализацията на приходната част на бюджета в размер на 533 160 лева и на разходната част за осигуряване на необходимите средства за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.

Актуализацията на бюджета на Община град Добрич ще бъде гласувана във вторник на редовното заседание на Общинския съвет.