Ръст на делата от и срещу търговци отчита Окръжният съд в Добрич

Ръстът на постъпилите търговски дела се наблюдава за трета поредна година

Ръст на делата от и срещу търговци отчита Окръжният съд в Добрич

Това стана ясно на пресконференция за резултатите от работата на  Окръжния съд в Добрич през 2018 г., както и за дейността на районните съдилища в региона.
Общо образуваните през 2018 година дела от търговското отделение на Окръжен съд – Добрич са 395, при 348 и 303 за двете предходни години. 

Делата от и срещу търговци са почти една трета от общо образуваните първоинстанционни търговски дела.  През миналата година са заведени общо 63 дела от такъв характер, а в предходните години те са били 18 и 21 на брой. 

Съдия Адриана Панайотова коментира, че увеличението се дължи на законодателни промени, според които искове по Кодекса за застраховането вече могат да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие и може да се предположи. Според нея тенденцията ще се запази.

24% от общото постъпление се дължи на делата по Търговския закон и Закона за търговския регистър, а 15% на дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск.

13 дела са образували през отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност, при 9 и 6 за предходните години. Справката показва, че 10 от производствата са започнали по молба на кредитори, а останалите 3 по молба на длъжника.

Само две фирмени дела са образували за 2018 год., като това отново се дължи на нормативни промени, след които твърде ограничен брой видове юридически лица, подлежат на регистрация в окръжните съдилища. 

108 удостоверения са издали за актуално състояние във връзка с производство по пререгистрация.