За намаляване на популацията от комари в морските общини са третирани 11 059 декара

Във връзка с изпълнение на дейностите за обработване на биотопи на комари с цел намаляване на популацията им през летния сезон на 2011-та год. и в изпълнение на заповед на Областния управител бе организирана работна среща и бе сформирана областна работна група от представители на РИОСВ, РЗИ, ОД „ПБЗН”, Областна дирекция по безопасност на храните и Областна администрация Добрич.

За намаляване на популацията от комари в морските общини са третирани 11 059 декара

След проведената процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана за услуга с предмет: ”Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни за борба срещу комари в общините на територията на област Добрич – Шабла, Каварна и Балчик, през 2011 г.” е избрана за изпълнител фирма - „Контики” ООД, гр.Добрич. 

С цел осигуряване на ефективна борба срещу комарите на територията на трите приморски общини - Балчик, Шабла и Каварна, с общинските администрации бяха определени терените - биотопи на комари и площите към тях.

 

За постигане на общата цел:  намаляване на популациите от комари в приморските общини и в изпълнение на раздел ІІ, т.2 и т.3 от Заповедта на Областния управител на Област Добрич, комисията е оказвала пълно съдействие на фирма „Контики” ООД, както и контрол върху  дейностите за ларвицидна и имагоцидна обработка на комарите, за което е докладвала на Областния управител.

 

През месеците юни, юли и август са извършени три пръскания, като точните дати за обработките са били своевременно координирани. Всички обработки, свързани с имагодицната борба с комарите, които са извършени с наземна техника, са били координирани и с кметовете на населени места в съответната община, при спазване на изискванията на Наредба № 15 от 8 април 2004 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

В процеса на третиране на площите,  предварително съдействие е получено от кметовете, от  ръководството на Държавната психиатрична болница в Карвуна и от „Албена” АД.

 

Общо за Област Добрич през месеците юни, юли и август са  третирани 11 059 декара.

 

Изводите в Докладите на комисията са, че реално задълженията на фирмата - изпълнител  „Контики” ООД по договора за услуга, са изпълнени качествено, експедитивно и адаптивно, съобразно наличните понякога нови и променени условия на средата, и третиране на допълнителни (извън договора), съседни терени, които са били също биотопи на комарите.