Община Добрич подготвя проект „Йовковият Добрич–съвременна туристическа дестинация“

Община град Добрич подготвя Проект „Йовковият Добрич–съвременна туристическа дестинация“ по Оперативна Програма Регионално Развитие 2007-2013 г.

Целта на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции в община град Добрич, допринасящи за разнообразяване на туристическия продукт и за повишаване привлекателността на града като съвременна туристическа дестинация и е в пълно съответствие с целта на схемата.Максималната сума на безвъзмездната финансова помощ е 6 000 000 лв. като всеки кандидат трябва да осигури 5 % собствен принос от общата стойност на проекта.

Община град Добрич е включила в проектното предложение следните 5 обекта: Къща музей Й. Йовков, Музей на нова и най-нова история, Етнографска къща, Дом-паметник Й. Йовков и Музей с експозиция „Археология на Добруджа” и прилежащи пространства в комплекс „Стария Добрич”.

Предвидените по проекта дейности включват задължителните за схемата мероприятия по реставрация, консервация, ремонт, реконструкция, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация; развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите – изграждане на туристически информационни център; допълнителна дребномащабна инфраструктура – зелени площи, паркинги, тоалетни, осветление и др. Всички предвидени мероприятия следва да допринесат за подобряване и развитие на туристическата инфраструктура.

На предстоящата си сесия на 30 ноември, съгласно задължителното условие при кандидатстване по схемата, Общинският съвет ще гласува по предложението на зам. кметът Надежда Петкова да бъде осигурен 5% собствен принос и да декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или юридически лица.