Бъдещите студенти внасят сами здравните си вноски през лятото

Учениците, завършили средното си образование през учебната 2010-2011 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение. През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет и може да имат пропуски в здравните вноски.

Бъдещите студенти внасят сами здравните си вноски през лятото

При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти  ще се окажат с прекъснати здравни права.  За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офисите на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски.  Декларация № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване.  Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП – www.nap.bg  или да се получи от гишетата в офисите на НАП.                               

През тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и са трайно безработни, дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските се дължат за месец юли, то те трябва да бъдат внесени до 10 август. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”  и код 562806 - „Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК”), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската и ЕГН.

 

Клиентите на НАП Варна, офис Добрич могат да проверят здравния си статус във фронт офис, находящ се в гр. Добрич, ул. Независимост № 7, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга  „Здравноосигурителен калкулатор”.

 

В офиса на НАП в Добрич са разкрити две гишета за проверка и обработка на информация, засягаща здравноосигурителния статус на гражданите. От началото на  юни в тази връзка са обслужени 864 клиенти на офиса. Средната продължителност за обслужване на един клиент е около 7 мин.