Много добра оценка за съдиите от Добричкия съдебен район

Много добра оценка за работата на съдиите от Окръжен съд – Добрич и от петте районни съдилища в неговия съдебен район, даде ръководството на Апелативен съд – Варна по време на годишното отчетно събрание за работата на ДОС днес.

На снимката: Съдия Енчо Енчев - председател на ДОС

Много добра оценка за съдиите от Добричкия съдебен район
„В Добричкия съдебен район чувствително е увеличен броят на делата, които решават районните съдилища и тяхната средна натовареност през 2010 г. е голяма. На фона на това увеличение на делата районните съдилища са показали много добри резултати – над 90 % решени в тримесечен срок дела. И над 80% решени в тримесечен срок за Окръжен съд. Но бързината не е най-важното в един съдебен процес. По-важно е качеството и впечатленията ни от окръжните съдии са добри”, каза Виолета Бояджиева - председател на Апелативен съд – Варна. Тя отбеляза, че тези впечатления не са събрани само на аналитичния доклад на председателя на Окръжен съд – Добрич, Енчо Енчев, но и от въззиваната проверка на дела, която правят апелативните магистрати и от направените от тях през миналата година ревизии на делата в ДОС.

За миналата година е характерна тенденция на увеличение на наказателните дела от общ характер в целия Апелативен район. Тя идва след пик в ръста на тези дела през 2007 г. и рязък спад през 2008 г., отбеляза зам. председателят на Апелативен съд – Варна, и ръководител на Наказателното отделение Илия Пачолов.

„Хубаво е, че качеството на работа на гражданските съдии от Окръжен съд – Добрич, не е проблем за сметка на бързината на решаване на делата, която по себе си е впечатляваща”, заяви Маринела Дончева – зам. председател на Апелативен съд – Варна. Тя предаде поздравления за работата на търговските съдии, от името на ръководителя на Търговско отделение и зам. председател на АС – Варна Мара Христова.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, напомня, че отчетния доклад за 2010 г. може да бъде намерен на интернет страницата на съда.

Значително увеличение на постъпилите и свършените дела в районните съдилища в Добричкия съдебен район, показва статистиката им за 2010 г., сравнена с предходните три години. През миналата година петте районни съдилища са образували общо 14 084 дела, като 82% от тях са влезли в Районен съд – Добрич. Свършените от районните съдилища дела са 14 339, като 10 328 броя от тях са граждански, а 4 011 броя са наказателни.

Общият брой на постъпилите дела в районните съдилища за 2009 г. е бил 11 631, а на приключените – 11 940 броя, а за предходните години съответно 7915 броя и 7510 броя постъпили и 7839 броя и 7745 броя свършени.

Районните съдилища са приключили в тримесечен срок от първото насрочено заседание 83% от разглежданите през 2010 г. наказателни дела.

Най-голям дял сред наказателните дела заемат тези за общоопасни престъпления - 41%, и против собствеността – 40% от общо образуваните наказателни дела от общ характер. На трето място са делата за престъпления против стопанството – 45 броя.

Районните съдии са осъдили през миналата година 1148 лица, сред които 34 непълнолетни. Постановени са 16 броя оправдателни присъди на 16 лица от Районен съд – Добрич, Районен съд – Балчик и Районен съд - Каварна. Наблюдава се намаление на броя на оправдателните присъди спрямо предходните четири години. Като основни причини за постановяването им се посочват недоказаност на обвинението по категоричен и несъмнен начин и малозначителност на деянието.

В районните съдилища в съдебен район – Добрич, са постъпили през отчетния период 10160 граждански дела, повече от половината от които в Районен съд – Добрич – 6 773 броя. Наблюдава се значително увеличение на броя им спрямо постъпилите през 2010 г. спрямо предходните три години. Свършени са общо 10328 граждански дела, като 93% са приключили в 3-месечен срок.