Съкратиха 4 незаети бройки в общината

Общинският съвет на Добрич на свое редовно заседание днес намали от 192 на 188 щатни бройки числеността на общинската администрация. 4-те съкратени бройки са незаети в момента.

Съкратиха 4 незаети бройки в общината
Отпада сектор „Инспекторат” в структурата на Общинската администрация. Числеността на сектора е изградена от три щатни бройки, които са незаети.

През 2010 г. Министерство на вътрешните работи прие Наредба за организацията и дейността на звената „Общинска полиция” в Република България. Същите ще изпълняват задачи, свързани с опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението, както и ще подпомагат осъществяването на контролната и административната дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България. С оглед на това кметът Детелина Николова предложи Сектор „Инспекторат” в структурата на Общинската администрация, чиято дейност препокрива частта относно контролната и административната дейност, да отпадне.

Освен това бе съкратена и бройката за „старши вътрешен одитор”, която е незаета длъжност. По този начин числеността на общинската администрация бе намалена с 4 щатни бройки и от 192 щатни бройки стана 188 .

По друга точка от дневния ред Общинският съвет не даде съгласие да се предостави безвъзмездно за 10 години имот по бул. “25-ти Септември” № 25 с площ от 263,60 кв. м. на Сдружение “Бизнес център Добрич”. Община град Добрич е предоставила обекта на Сдружение “Бизнес център Добрич” до 12.03.2014 г. Сдружение “Бизнес център Добрич” е поискало прекратяване на действащия договор и сключването на нов договор по отношение на същия имот за нов срок от 10 години. Това се налага тъй като сдружение “Бизнес център Добрич” възнамерява да кандидатства като партньор на Община град Добрич по проект за финансиране по оперативна програма “Техническа помощ” за изграждане и функциониране на областни информационни центрове. Съгласно насоките за кандидатстване по проекта, задължително следва да се осигури помещение за създаването на информационния офис, като в случай че върху имота е учредено право на безвъзмездно ползване, то срокът му не следва да бъде по-малък от 5 /пет/ години. За нуждите на проекта помещението, следва да има минимален размер от 50 кв. м, ако в него ще работят минимум 3 служители.

Предложението бе гласувано на два пъти, но и при прегласуването не бяха събрани нужните 2/3 от гласовете на съветниците и докладната не бе приета. От 36 съветника 12 се въздаржаха, а останалите подкрепиха предложението, но това не бе достатъчно то да бъде прието.