Община Добрич ще кандидатства с два проекта по Красива България

На свое редовено заседание Общинският съвет на Добрич даде съгласие Община град Добрич да кандидатства за финансиране с два проекта пред Министерството на труда и социалната политика по Проект “Красива България”. Единият проект е за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на обща стойност 200 000 лева, а другият за за ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа “Дъга”, на стойност до 500 000 лева.

Община Добрич ще кандидатства с два проекта по Красива България
 

Проектното предложение, което общинска администрация предвижда да разработи и представи по Мярка 01 “Подобряване на градската среда” по Проект “Красива България” 2011 г. е „Изграждане и ремонт на спортни и детски площадки”. 

В проекта са включени 4 подобекта. Предвижда се кандидатстване за Подобект 1 - основен ремонт на две детски площадки и изграждане на спортна площадка в ЖК „Ст. Караджа” /между бул. Добричка епопея, ул. Кирил и Методий, ул. П. Хитов и ул. Ив. Вазов – срещу  ЖП Гара Юг/; Подобект  2 – Изграждане на детска площадка в междублоково пространство по ул. Л. Каравелов, ул. В. Левски и ул. А. Будевска; Подобект 3 – Основен ремонт на детска площадка в междублоково пространство по ул. Хр. Смирненски и ул. Й. Йовков и Подобект 4 –  Изграждане на спортна площадка в Градски парк „Св. Георги” (точно под ПМГ Иван Вазов).

 

Основните дейности са: изграждане на подходящи настилки, огради, монтаж на детски и спортни съоръжения, пейки, благоустрояване и озеленяване на прилежащи пространства. Проектът е на обща стойност 200 000 лева, като Община град Добрич ще съфинансира 50% от стойността му.

 

Общинска администрация предвижда да разработи и проектно предложение за ремонт и реконструкция на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Дъга” град Добрич. Министерство на труда и социалната политика обяви сесия за набиране на предложения по Мярка 02-02 “Спешно подпомагане на социални домове” по Проект “Красива България” 2011.

 

Дом за деца, лишени от родителска грижа “Дъга” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги  на деца от 7- 21 годни. Към 31.12.2010 година в Дома има настанени 20 деца от Добричка и Варненска област, от които 8 момичета и 12 момчета. 8 от децата са с различна степен на умствена изостаналост, а останалите 12 са здрави. Етническата им принадлежност е, както следва: 6 деца от български етнос, 10 от ромски и 4 от турски. В сградата функционират два Центъра за настаняване от семеен тип с 24 настанени деца на възраст от 3 до 18 години и Преходно жилище за младежи от 18 до 20 годишна възраст, в което са настанени 8 души.

 

Проектното предложение ще включва направа на външна топлоизолация на стени и топло и хидроизолация на покрив. Ще се кандидатства с проект за сума до 500 000 лв. с ДДС, от които 20 % е съфинансиране на Община Добрич.