Приеха Програмата за капиталови разходи на община Добрич за 2021 година

Приеха Програмата за капиталови разходи на община Добрич за 2021 година
Общинския съвет на Добрич прие Програмата за капиталови разходи за 2021 година на редовно заседание днес.

Планираните средства по нея са в размер на 10 370 113 лева, като в тях са включени собствени бюджетни средства, целева субсидия и средства по проекти. 


В План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. е включен обект - Строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо Стожер. Необходимите средства за строителството, ще са от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Тук са и средствата, които ще се реализират от второстепенни разпоредители на бюджетни средства: училища, дирекция „Хуманитарни дейности”, Детски градини, Регионална библиотека „Дора Габе” и Регионален исторически музей – Добрич.


Осигурени са 708 400 лева и преходен остатък от 2020 г. в размер на 264 478 лева, общо целевата субсидията е в размер на 972 878 лева. 


Включени са проектите, по които ще се извършват капиталови разходи през 2021 г. със средства, привлечени от Община град Добрич по различни програми. Сред тях са подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич, развитие на интегрирана система на градския транспорт,  реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства и Младежки център Добрич – „Вашето днес“. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+