По 3 проекта за развитие на туризма работи Община Добрич

През тази година Община град Добрич спечели три проекта за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, ориентирани към развитие на туризма и свързаните с него атракции.

По 3 проекта за развитие на туризма работи Община Добрич

Те са проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион - POFTIC” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България, проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по Оперативна програма „Регионално развитие” и проект „Добрич – жива шевица от таланти" по Оперативна програма „Регионално развитие”. 

Проект POFTIC стартира през месец април 2011 г. в партньорство с Музеен комплекс за наука и природа град Констанца, ПроЗоо Добрич, Областна администрация Констанца. Идеята е да се създаде благоприятна среда за живот за обитателите на двата зоопарка - в Добрич и Констанца и да се повиши привлекателността им като желана туристическа атракция.

 

До момента са изпълнени следните дейности: Сформирани са Екип за управление на проекта и Съвместен направляващ комитет с представители на всички партньори; В процес на провеждане са процедурите за избор на изпълнители по ЗОП; Изготвен е Работният проект за предстоящите строителни работи; Визуализация на проекта.

 

Предстоят строително монтажни работи в двата центъра; установяване на съвместни туристически информационни мероприятия; разработване на съвместни туристически продукти, включващи двата обекта - Добрич и Констанца; тестване на интегриран туристически продукт.

 

Проектът завършва през октомври 2012 г.

 

Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” цели развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община град Добрич, посредством разнообразяване и подобряване на съществуващите с оглед превръщане на града в съвременна туристическа дестинация като се използва туристическия потенциал за разширяване на териториалния обхват и диверсифициране на туристическото предлагане в Североизточния район. Предстои реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на пет туристически обекти и прилежащите им пространства – Къща-музей „Йордан Йовков”, Дом паметник „Йордан Йовков”, Музей по нова и най-нова история, Етнографска къща и Регионален исторически музей в Етнографски комплекс „Старият Добрич. В рамките на проекта ще се проведе Етнофестивал на тема „В света на Йовковите герои”. Стойността на проекта е 3 602 052 лв., а продължителността му е 24 месеца.

 

Проект „Добрич – жива шевица от таланти” е ориентиран към засилване ролята на съвременна градска култура в община град Добрич като движеща сила в процеса на обновление и развитие на градските ареали, чрез оживяване на публични пространства с артистични практики. Планира се провеждането на изцяло ново събитие за града, с наименование Фестивал на талантите, който ще представлява синтез от изкуства, съчетаващи традиционното с иновативното, който ще създаде нови форми на самоизява, ще привлече нови публики и ще надхвърли границите на традиционните художествени прояви. Характерните за Добрич празници ще бъдат интерпретирани по нов начин чрез усвояване на нови пространства на изява и разчупване на стандартното мислене. Всеки празничен елемент от този фестивал ще наподобява цветна нишка от добруджанска шевица, която ще се вплита в градската среда и ще оживи пространството. Стойността на проекта е 526 223 лв. и е с продължителност 24 месеца.