Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич се водят 214 малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и престъпления.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни

Те са с 16.1% по-малко в сравнение с 2017 г. (255 лица), съобщават от Териториалното статистическо бюро – североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич".
Непълнолетните (14 - 17 г.) са 86.4%, малолетните (8 - 13 г.) - 13.6%. В криминогенна среда живеят 158 деца и младежи, или 73.8%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. в област Добрич е 1 224 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години.

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 47 малолетни и непълнолетни лица, или 77.0% от водените на отчет през годината. Причините за това са поправяне на поведението - 24 лица (51.1%) и навършване на 18-годишна възраст - 23 лица (48.9%).

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС са преминали 223 деца и младежи. В сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 22.2%. От тях момчета са 186, или 83.4%, а момичета - 37, или 16.6%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 51 лица (22.9%), прояви на насилие и агресия - 42 малолетни и непълнолетни (18.8%), повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 38 лица (17.0%) и бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 34 лица, или 15.2%;

Броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления през изминалата година е 80. В сравнение с 2017 г. намаляват с 14.0%. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления. Извършители на кражби са 40 лица, или 50.0% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 30.0% (12 лица). 13 деца (16.3%) са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“.

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са разгледали 123 възпитателни дела. От тях образувани през годината са 114, 80 (70.2%) - са по предложение на прокуратурата. Броят на решените дела е 107, като в срок до един месец са решени 86 дела, или 80.4%. Наложени са 206 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 146 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 147 общественоопасни деяния .

През изминалата година 247 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 57 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 4 543 лица. През 2018 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 63 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 168 малолетни и непълнолетни.