Повече дела и качествено правораздаване отчита Районният съд за 2018 година

Увеличение на делата, които са постъпили за разглеждане през 2018 година, отчита Районният съд в Добрич.

Повече дела и качествено правораздаване отчита Районният съд за 2018 година

Данните сочат, че през м. г. те са общо 6 930 и са с 318 повече в сравнение с 2017 и 969 повече спрямо 2016 година. 76.55 процента от новообразуваните дела са граждански, а 23.45 на сто - наказателни. Висящите в началото на отчетния период производства са били 818, които заедно с постъпилите формират показателя на делата за разглеждане - общо 7 748. Приключени са 6 773 дела, които също са повече спрямо двете предходни години. 
Резултатите бяха оповестени от председателя на Районния съд в Добрич Анна Великова по време на годишно отчетно събрание на магистратите в институцията.


Изнесените данни показват, че и през 2018 година съдът е постигнал добри резултати по показателите за бързина и качество на правораздавателната дейност. В 3-месечен срок са приключени 89 процента от всички дела. 99.69  на сто от съдебните актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен срок - за наказателните дела. Запазва се традиционно високият процент на потвърдените съдебни актове – 71.86 на сто. 

В Наказателното отделение на съда през годината са образувани 1 652 дела. Те са по-малко в сравнение с предходните години, съответно със 122 и със 140 броя /2017 и 2016 година/. 336 са постъпилите наказателни дела от общ характер /НОХД/, като 102 от тях са образувани по внесен обвинителен акт, а 234 - по внесени за одобрение споразумения. За поредна година с най-голям дял в образуваните НОХД са делата за общоопасни престъпления - 64.58 процента, сред които за престъпления по транспорта, противозаконно отнемане на коли, придобиване и държане на наркотични вещества. На следващо място се нареждат делата за престъпления против собствеността - 20.83 на сто от постъпилите НОХД, като отново най-много от тях са за кражби - 38 броя. Делата, свързани с престъпления против личността, са 15. Следват делата за престъпления против стопанството, при които обаче се отчита сериозен спад на постъплението. През отчетната година те са 14, при 31 и 19 за предходните години. Спад се наблюдава и при делата, свързани с документни престъпления - 11, при 21 и 12 за предходните две години. Същата е тенденцията и при делата за престъпления против брака, семейството и младежта, които през 2018г. са само 6. 

Осъдените лица за извършени престъпления от общ характер са 365, което е 96.82 процента от всички предадени на съд лица през годината. Произнесени са две оправдателни присъди.

В Гражданското отделение на Районен съд – Добрич през 2018 година са постъпили 5 305 нови дела -  с 440 и 1109 повече спрямо двете предходни години. И в този отчетен период най-много – 619, са образуваните граждански дела по предявени облигационни искове за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване. Значително е увеличението на т. н. „други дела“.  През 2018 г. са образувани 545 такива, като спрямо предходните два годишни периода те са с 85 и 67 повече. Най-големият обем от тях съставляват споровете за родителски права. 

Исковете за развод и недействителност на брака са 136, с 19 и 31 повече спрямо предходните две години. Тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие - 104 , при 113 и 128 за предходните периоди. 

Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 671, а събраната сума по изпълнителни дела през отчетната година възлиза на 799 328 лева. Съдиите по вписванията са се произнесли по 10 955 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 48 броя. 

Отчетените в доклада данни илюстрират трайната тенденция за високо качество на правораздаването и на административното обслужване в Районен съд - Добрич, коментира председателят на институцията съдия Анна Великова. Тя изказа благодарност към целия екип на Районния съд за отговорността и положените усилия, довели до добрите резултати.