Съдиите от Добричкия съдебен район подкрепят Кодекса за етично поведение на магистратите

За съдиите от Добричкия окръжен съд и петте районни съдилища в областта Правилата за етично поведение, произтичащи от Кодекса за етично поведение на магистратите, представляват присъщ модел за лично поведение, показват резултатите от анкета, предоставена от Висшия съдебен съвет. Тя се провежда във връзка с извършвания от Сметната палата одит на дейността за превенция и борба с корупцията в съдебната система.

Съдиите от Добричкия съдебен район подкрепят Кодекса за етично поведение на магистратите
Анкетата съдържа 12 въпроса, свързани с Кодекса за етично поведение на магистратите. Добричкият окръжен съд обобщи отговорите на 54 съдии от Добричкия окръжен и петте районни съдилища. Анкетата не е попълнена от 5 отсъстващи по болест, отпуск и за обучение магистрати.

С най-голям консенсус съдиите отговарят на въпроса дали Правилата за етично поведение, произтичащи от основните принципи на Кодекса за етично поведение представляват част от присъщия за тях модел на поведение на личността. 52 са потвърдили това, а 2 посочват, че не могат да отговорят.

50 съдии казват, че приемат Правилата като съответстващи на тяхното обществено положение като магистрат.

39 от анкетираните отговорят, че не ги оценяват като завишени изисквания към личността им. 12 съдии смятат, че са завишени, а 3-ма не могат да отговорят.

38 магистрати от Добричка област намират Правилата за важен фактор за формиране на високо обществено доверие към правосъдната система, 12 не смятат така, а 4-ма не могат да отговорят.

44 от съдиите в Окръжния и петте районни съдилища посочват, че подкрепят Кодекса за етично поведение на българските магистрати, 3-ма отговарят с „не” и 7 - „не мога да преценя”.

Само 12 от тях са участвали в обучение по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.