Създава се Асоциация по В и К

На 5 ноември, петък, в Областна администрация – Добрич, ще се проведе първото Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич.
Асоциацията се създава по силата на Закона за водите, в който е указано, че водните асоциации стават основен орган на управление и планиране на развитието на водоснабдителните и канализационни системи. Според нормативния документ цялата водна инфраструктура ще бъде собственост на държавата или общините.
С новия закон се предвижда В и К съоръженията да бъдат извадени от активите на дружествата и да станат публична-държавна или общинска собственост, като В и К дружествата ще са само техни оператори. В и К- Асоциацията ще оптимизира дейностите и ще развива политиката в сектора.
Дневният ред на учредителното събрание на 5 ноември предвижда съгласуване на процентното съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К в обособена територия Добрич. Законът за водите предвижда дяловото участие на държавата да бъде 35%, а останалите 65% да се разпределят между общините в областта, като разпределението се извършва на базата на населението в съответната община.