Програмата за развитие на читалищната дейност за 2020 година прие Общинският съвет на Община Добричка

В културния календар на читалищата на територията на община Добричка за 2020 година са включени повече от 400 събития за малки и големи.


Програмата за развитие на читалищната дейност за 2020 година прие Общинският съвет на Община Добричка

Програмата за развитие на читалищната дейност  за 2020 година прие общинския съвет на община Добричка на провело се днес редовно заседание. В докладната записка, внесена от кмета Соня Георгиева, е представен анализ на ресурсите, стратегическите цели и дейностите, включени в културните алендари на читалищата. 


В община Добричка са регистрирани общо 45 читалища като всички имат регистрация и в Регистъра на народните читалища в Министерството на културата.  Държавната субсидия за 2019 година е за 47 бройки численост, разпределена в 35 читалища с общата сума 446 030 лв. Над 1700 са читалищните деятели, в почти всички читалища има библиотеки, работят активно 80 постоянни и временни художествени колектива  с над  1500 самодейци. Регистрирани са над 500 общински ,национални и международни прояви.

Община Добричка оказва съдействие и финансова подкрепа на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи контакти. 

По проект „Хършова-Добричка“, осъществяван от Румъния и България са заложени 1 477 350 евро за развитие на туристически и културни дейности  като е застъпена и модернизация на две читалища. Това са НЧ “Нов живот“ в с.Черна и НЧ“Светлина“  -в с.Ловчанци. Предвижда се и промотиране и насърчаване на фолклорният фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа“ в Дебрене.

Като стратегически цели и приоритети е заложено стимулиране на читалищните дейност за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство, формиране на читалището като място за общуване и контакт, участване в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество и  установяване на трайни ползотворни международни контакти.

В културния календар на читалищата на територията на община Добричка за 2020 година са включени повече от 400 събития за малки и големи. 

Програмата  ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.