ОбС на Тервел отхвърли искания за предсрочно прекратяване правомощията на председателя

Общинският съвет на Тервел отхвърли откриването на процедура за предсрочно прекратяване правомощията на председателя инж. Симеон Симеонов.

ОбС на Тервел отхвърли искания за предсрочно прекратяване правомощията на председателя

Това стана на две поредни заседания – през януари и февруари. На тях мнозинството общински съветници не прие точката да бъде включена в дневния ред.
Вносители на искането за избор на нов председател са съветниците Исмет Абил, Аксел Наз, Фикрет Мюрсел, Фикрет Ахмед, Юнал Хамид, Гюлчин Сали, Ибрям Сполу и Марияна Пасева. През мандат 2015-2019 те бяха включени в местната коалиция „За нов Тервел“, а в предходни мандати преобладаващата част бяха избрани с листата на ДПС. Изтъкнатите от вносителите мотиви са за неизпълнение на задълженията на председателя на ОбС. След повторното отхвърляне на искането за включване в дневния ред на ОбС, съветниците от МК“За нов Тервел“ напуснаха заседанието и второто за годината редовно заседание се проведе в присъствието на 13 общински съветници. 

Изтъкнати бяха мотиви за неоснователността на искането за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС. Посочено бе, че през последните две години Община Тервел е получила от Министерски съвет трикратно допълнително финансиране за свои проекти, което е прецедент с положителен знак в историята на Общината. Исканията за тези финансирания са поставени за разглеждане от инж. Симеон Симеонов. Общинският съветник от БСП Никола Гочев посочи един основен мотив за отхвърляне на искането – да бъдат пазени интересите на Общината, които изискват способност на управляващите я да работят с всички правителства и да не противопоставят частните си на обществените интереси.

Споделено бе, че през мандат 2015-2019 г. инж. Симеонов ОбС е свиквал, организирал и провеждал ежемесечни заседания на ОбС и на постоянните комисии към него. Въведена от него е практика за ежегодни обучения на общински съветници. Посочено бе, че регулярно председателят на ОбС е внасял и внася предложения за приемане на нови наредби и правилници и изменения на съществуващи, с което се подобрява работата на Общината по предлаганите от нея услуги и се въвеждат нови такива.