ОИЦ - Добрич представи пред бизнеса възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства

При голям интерес премина информационна среща на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич за представяне на възможностите за бизнеса да финансират проектните си идеи с европейски средства.

ОИЦ - Добрич представи пред бизнеса възможности за финансиране на проектни идеи с европейски средства

Срещата беше открита от Владимир Бобев - началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност, който представи процедурата BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. С бюджет от 146 687 250 лева тя ще подкрепи подобряването на производствения капацитет на предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По схемата ще се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия с тригодишна финансова история (2015, 2016, 2017г.), развиващи дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 г. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи и на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване). Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от категорията предприятие.По процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., представена от ОИЦ-Добрич работодателите могат да повишат квалификацията на персонала си или да обучат безработни спрямо своите нужди. Безвъзмездната финансова помощ е в границите от 15 хил. лв. до 3 911 660 лв. Процента на съфинансиране отново е според категорията на предприятието и е до 70%. Допустими дейности са специфични обучения, обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или ключови компетентности, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място. Схемата ще финансира и дейности по включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я. Геновева Друмева – управител на ОИЦ-Добрич, обърна внимание на присъстващите, че задължително е поне 50% от включените и успешно завършели обученията лица в проекта да запазят заетостта им за период от 6 месеца. Крайния срок за подаване на проекти предложения е 03.05.2019г., 17:30 часа.

Татяна Гичева, ръководител на Enterprise Europe Network- Добрич, презентира услугите и дейността на Европейската мрежа, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар. Експертите от мрежата оказват съдействие за осъществяване на международни партньорства чрез достъп до база данни в цяла Европа, организиране на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС и други