Община Каварна ще стопанисва Буна №3 под нос Чиракман

В изпълнение на Решение № 520 на Министерски съвет от 8 юли 2011 г., днес се осъществи безвъзмездното прехвърляне на правото на управление върху имот публична държавна собственост на Община Каварна.

Община Каварна ще стопанисва Буна №3 под нос Чиракман

Областният управител на област Добрич Желязко Желязков и кметът на община Каварна Цонко Цонев сключиха Договор, по силата на който се уреждат правата и задълженията между двете страни за „Брегоукрепително съоръжение – Буна №3”, по проект „Гр. Каварна – Брегоукрепване нос Чиракман – подобект: Завършване на Буна №3”. Имотът е описан подробно в Акт за публична държавна собственост. Днес длъжностни лица, определени със Заповед на Областния управител, подписаха Протокол за предаването и приемането на имота.
    Намеренията на Община Каварна са да кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство за периода 2007-2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки”.

 

„На следващото си заседание Общинският съвет ще вземе решение за промяна предназначението на този парцел за рибарско селище, за да може през септември да кандидатстваме по проекта за европейски средства и най-после рибарите да си имат един хубав дом в Каварна”, каза кметът Цонев.