Община Добрич - пионер в прилагането на ГИС за управление на подземната инфраструктура

Община Добрич успешно реализира дейностите по един от най–иновативните си проекти BG0039 „План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие”. Проектът е на стойност 302 000 евро и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Община Добрич - пионер в прилагането на ГИС за управление на подземната инфраструктура

Партньори по проекта са експлоатационни дружества - Е.оН АД Добрич, ВиК ЕООД Добрич, “Алкател Лусент България” ЕООД и “Черноморска технологична компания” АД. С приключване на дейностите, Добрич вече е първата българска община с разработена Географска информационна система на подземни проводи и съоръжения към тях. Благодарение на системата ще се постигне интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационната и газоразпределителна мрежи на територията на целия град.


Географската информационна система на Община Добрич е базирана на реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територията на целия град с площ 1 401 хектара, включваща две промишлени зони – “Север” и “Запад”, както и 16 жилищни района. Заснети са над 250 броя точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. Данните са дигитализирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжения към тях. Разработената географска информационна система дава възможност да се извеждат справки, скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решения и предоставянето на информация за граждани и инвеститори. Жителите на града ще имат реални ползи от този проект. Ще се спре с порочната практика да се копае без необходимата информация за всичко, което има като подземна инфраструктура.


В резултат на проекта, Община Добрич в партньорство с експлоатационните дружества – ВиК, Е.ОН, ЧТК и Алкател Лусент България” ЕООД ще постигне синхрон в действията при управление на територията.  Проектът ще позволи и разширяване обема на електронните услуги, предоставяни на гражданите и по-конкретно на услугите, свързани с кадастъра. Устойчивостта на проекта ще се гарантира с поддържане и актуализиране на новоизградената система от обучени за целта експерти от общинската администрация и експлоатационните дружества. Община Добрич планира да надгради и разшири обхвата на ГИС. Предвижда се възможност за ползване на системата онлайн от потребителите.


По случай световният „ГИС ден 2010” Община Добрич бе удостоена с приз „Изграждане на корпоративна общинска ГИС за интегрирано управление на инженерната инфраструктура” за приноса й в разработване и прилагане на ГИС в местната администрация.