Над 1,3 млн. лева са преведени за модернизиране на рибарските общини и бизнес

Над 1,3 млн. лева са преведени за модернизиране на рибарските общини и бизнес
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати над 1,3 млн. лв. на 14 бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От финансираните проекти 11 се изпълняват по публичните мерки, а останалите три се реализират от частни кандидати.

Най-много средства, в размер на 731 154 лв., са преведени на осем Местни инициативни рибарски групи. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи за 2023 г.


Община Бургас получи авансово плащане в размер на 319 981 лв. по Процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ . Субсидията се отпуска за изграждане на защитена рибарска лодкостоянка в квартал „Сарафово“, гр. Бургас. Тя ще служи за сезонно укритие на малките рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м.


Близо 30 хил. лв.  са изплатени на Община Самоков за възстановяване на популацията на Европейския речен рак във водоемите на село Драгушиново. Безвъзмездната финансова помощ е преведена за проект по Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията на МИРГ "Самоков".


По последния публичен проект са изплатени  8 510 лв. на Народно читалище „Просвета-1927“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“. Проектът е част от Стратегията на МИРГ "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за закупуване на персонални компютри, пречистватели на въздух с UVC лампа за дезинфекция и надграждане на интернет сайта на сдружението.


Общо 168 241 лв. са преведени на двама честни бенефициери, чиято дейност е свързана с преработката на продукти от риболов и аквакултури. По първия проект изплатената финансова помощ е в размер на 102 633 лв. Със средствата от ЕС  кандидатът е закупил и въвел в експлоатация ново оборудване за паниране на риба. Вторият бенефициер по процедурата получава 65 608 лв. Субсидията е за закупени нови машини за преработка на риби.


Финансова подкрепа, в размер на 66 312 лв., получи частен бенефициер под формата на компенсаторни плащания за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+