ОИК – Добричка прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Житница

ОИК – Добричка прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Житница
Общинската избирателна комисия на Община Добричка предсрочно е прекратила пълномощията на кмета на село Житница Йордан Господинов, съобщават от пресцентъра на ведомството.

В ОИК - Добричка е  постъпил сигнал за наличие на несъвместимост за Йордан Господинов, който е регистриран като търговец и не е предприел действия по прекратяване на дейността си.


От проверката е станало ясно, че за Йордан Господинов има данни за регистрации на ЕТ „ДЪНДИ – ЙОРДАН Божанов“, като управител и собственик, и регистрация на „ДАСВИЛ ТРЕЙС“ ООД, където е съдружник.


Съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, трябва да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.


След избора на Йордан Господинов за кмет на с. Житница е подал уведомление до Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, че спира да упражнява търговска дейност, но в Общинския съвет на Община Добричка не е постъпвала информация той да е предприел действия по прекратяване на дейността си. 


От ОИК – Добричка посочват, че разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация създават задължение за извършване на правни действия по прекратяване на дейността на едноличния търговец, а не само фактическото й преустановяване. Подаването на уведомление до Националната агенция за приходите за спиране на търговска дейност не изпълнява докрай изискването на закона за предприемане на действия по прекратяване на дейността на търговеца. Прекратяването на търговската дейност се извършва със заличаването на търговеца от търговския регистър, както сочи чл. 60а, т.1 от Търговския закон.  


Предвид установената от ОИК - Добричка несъвместимост по отношение на Йордан Божанов Господинов, кмет на с. Житница, общ. Добричка, в хипотезата на чл.41, ал.3 ЗМСМА, правомощията му следва да бъдат прекратени предсрочно съгласно чл.42, ал.1, т.5 ЗМСМА. Решението на ОИК-Добричка подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 ИК.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+