Община Добрич кандидатства с проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

Община град Добрич кандидатства с проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Община Добрич кандидатства с проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

В резултат от успешно реализирания проект  „Младежки център Добрич – Вашето утре“, на обща стойност: 2 482 812 лв., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Община град Добрич е една от 4-те общини в България, получили възможност да участват с ново проектно предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.


За да надгради постигнатото, Община град Добрич кандидатства с проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Основната цел на проекта е: разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване както на разнообразието на дейностите, така и на броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи.

Допустими кандидати по процедурата са само общините: Добрич, Стара Загора, Пловдив, и Враца.