718 са осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2018 г.

През 2018 г. в област Добрич са приключили делата за 939 извършени престъпления.

718 са осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2018 г.

За 282 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 492 - с условно осъждане, за 10 - с оправдаване, за 18 - с прекратяване, и за 137 - с освобождаване от наказание. 
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 774 извършени престъпления, което е с 9.8% по-малко в сравнение с 2017 година. 

През 2018 г. в област Добрич обвиняеми са били 888 лица, от които: 

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 262 лица, или 29.5% от общия брой на обвиняемите; 

• условно осъдени са 456 (51.4%) лица; 

• освободени от наказателна отговорност са 138 (15.4%) лица; 

• оправдани са 12 обвиняеми лица (1.4%); 

• на 20 лица делата са прекратени (2.3%). 

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2018 г. е 718, като в сравнение с 2017  г. намалява с 14.2%. 

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 28, или 3.9% от всички осъдени. 

През 2018 г. коефициентът на криминална активност  за област Добрич е 473 на

100 000 души от наказателноотговорното население  и намалява с 13.1% в сравнение с 2017 г., когато е бил 544 на 100 000 души. За страната този показател през 2018 г. е 395 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.

С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2018 г. в област Добрич са общоопасните престъпления   и престъпленията против собствеността .

Общоопасните престъпления са 457, или 59.0% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 406, или 56.5% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления, съответно с 15.4 и 10.6%.

• В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 383, или 83.8% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 344 лица, или 84.7% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. 

• Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2018 г., са 67, а наказаните за тях лица са 55. 

С осъдителна присъда са приключили делата за 132 извършени престъпления против собствеността (17.1% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 140 лица, или 19.5% от общия брой на осъдените през 2018 година. 

• Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 64.4% относителен дял от престъпленията против собствеността и 11.0% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 85 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 104. 

• По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2018 г. за 10 грабежа са осъдени 9 лица. 

• За 13 измами са осъдени 11 лица, или 7.9% от осъдените за престъпления против собствеността. 

През 2018 г. са осъдени за извършването на: 

•престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 51 лица (7.1%), от които 44 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница;

•престъпления против стопанството - 39 лица (5.4%);

•престъпления против личността - 31 лица (4.3%); 

•документни престъпления - 29 лица (4.0%);

•престъпления против брака, семейството и младежта - 9 лица (1.3% );

•престъпления против реда и общественото спокойствие - 8 лица (1.1%); 

Разпределението на осъдените през 2018 г. в област Добрич лица по пол и възраст е следното: 

• Броят на осъдените мъже е 674, или 93.9% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години (179 лица) и 18 - 24 години (155 лица) - съответно 26.6 и 23.0% от общия брой на осъдените мъже. 

• Осъдените жени са 44 като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години  - 43.2% от общия брой на осъдените жени.  

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. те са 588, или 81.9% от общия брой на осъдените лица.

Наказанието „пробация“ е наложено на 98 лица (13.6% от всички осъдени), а „глоба“ - на 29 лица (4.0%).