Само за седмица са проверени 23 сигнала за бедстващи или мъртви щъркели

От началото на месец август експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна са проверили 23 сигнала за бедстващи или мъртви щъркели, съобщиха от институцията.

Само за седмица са проверени 23 сигнала за бедстващи или мъртви щъркели

При извършените проверки е било установено, че най-честата причина за инцидентите е заплитането на щъркелите в електропроводните линии. 
Миграцията им от България към южните страни започва от началото на август и продължава до края на септември. През този период формират големи ята, като летят само през деня и почиват през нощта. Предпочитани места за почивка от щъркелите са железорешетъчните опъвателни стълбове и стоманено-бетонните носещи стълбове, част от електроразпределителнта мрежа, тъй като там екземплярите са защитени от други хищни животни. 

Предвид големият им брой и конкуренцията за място, често някои от птиците докосват жиците под високо напрежение и загиват от образуваната волтова дъга. С цел опазване на Белия щъркел се предприемат действия по обезопасяване на електропреносната мрежа от ресорния енергиен оператор. С приоритет са местата, където има намерени мъртви щъркели. Ранените се настаняват в спасителни центрове, където се полагат необходимите грижи за тях. След това биват пускани отново на свобода. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие мъртвите екземпляри следва да бъдат оставени на мястото, където са намерени. При намиране на бедстващи птици в безпомощно състояние в населените места или около тях, гражданите трябва да потърсят помощ на „зеления“ телефон на Регионалната инспекция по околна среда и води или да сигнализират в горските стопанства, в съответната община, или кметство.