Висока смъртност и при възрастните, и при децата

Броят на умрелите през 2013 г. в област Добрич е 2 858 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰, при 14.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 103 случая, или с 3.5%. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо.

Висока смъртност и при възрастните, и при децата

Смъртността сред мъжете (17.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.1‰). Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.6‰) отколкото в градовете (12.2‰).
С най-висока смъртност в страната се отличават областите Видин - 21.1‰, Монтана - 20.1‰, Перник и Кюстендил - по 18.4‰. Общо девет са областите със смъртност, по-ниска от общата за страната, като най-нисък е този показател в областите Кърджали - 11.3‰, София (столица) - 11.5‰, и Благоевград - 11.7‰. Област Добрич е на 15-о място с 15.4‰. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2012 г. е 9.9‰.

През 2013 г. в област Добрич са починали 15 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност  е 9.3‰ при 7.3‰ за страната.

В регионален аспект през 2013 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Търговище - 2.7‰, Варна - 4.2‰, и София (столица) - 4.7‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в област Ловеч (16.5‰). По-висок от общия за страната е коефициентът на детска смъртност и в областите Шумен (12.9‰), Сливен (12.8‰), Пазарджик (11.1‰) и Добрич(9.3‰). Независимо от положителната тенденция в намаляването на нивото на детската смъртност в България тя продължава да е по-висока от детската смъртност в страните от Европейския съюз. Общо за ЕС-28 коефициентът на детска смъртност през 2012 г. е 3.8‰.

Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в средната продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Средната продължителност на предстоящия живот  общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2011 - 2013 г., е 72.5 години. През периода 2009 - 2011 г. този показател е 71.91 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.1 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 76.1 години. Този показател за страната, изчислен за периода 2011 - 2013 г., е 74.5 години, като средната продължителност на живота при мъжете е 71 години, а при жените - 78 години.

През 2012 г. общо за ЕС-28 средната продължителност на живота е 80.3 години. При мъжете и жените тя е съответно 77.5 и 83.1 години.