Окръжен съд – Добрич е водещ по срочност на приключени дела в апелативния район

Окръжен съд – Добрич е водещ по срочност на приключени дела в апелативния район
Окръжен съд – Добрич е на трето място по натовареност сред окръжните съдилища в Апелативен район – Варна. На фона на тази натовареност показателите за срочност на изготвяне на съдебните актове са значително подобрени през 2012 г., показва анализът, изготвен от Виолета Бояджиева - председател на Апелативен съд – Варна, за работата на съдилищата в апелативния район.

Окръжен съд –Добрич отчита 85% приключени в тримесечен срок дела и изпреварва с 1 пункт средното за апелативния район ниво на решаване на делата в този срок. Спрямо делата за разглеждане средната годишна натовареност на един съдия в Добричкия окръжен съд е била 104 броя, а спрямо свършените дела – 90 броя.

При наказателните дела за последните четири години съдът отчита около 95% приключени в тримесечен срок при 93% средно за окръжните съдилища при Апелативен съд – Варна. Специфично за Окръжен съд – Добрич, спрямо останалите, е увеличение с 9 броя на наказателните дела от общ характер през 2012 г. Същевременно през миналата година съдът е решил най-малко дела по института на съкратеното съдебно следствие – 17 дела за 2012 г., при 26 броя за 2011 г.

Търговското отделение при Окръжен съд – Добрич е на първо място в апелативния район с най-много свършени дела. Анализът на постъпилите дела от Окръжен съд – Добрич по въззивна проверка в Апелативен съд – Варна също сочи тенденция на подобряване на работата на тази колегия. Отбелязва се увеличение на потвърдените актове в сравнение с изцяло отменените. Апелативните съдии са свършили през 2012 г. 52 въззивни търговски дела, постъпили от Окръжен съд – Добрич, като са потвърдили изцяло 31 акта, а са отменили изцяло само 4. Същевременно Апелативен съд – Варна отчита увеличение на постъплението на обжалвани търговски дела от Окръжен съд - Добрич, като нараства правната сложност и обема на тези дела.

Статистиката на решените в тримесечен срок от гражданската колегия на Окръжен съд – Добрич също изпреварва средното за апелативния район ниво от 82%.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+