375 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август 2022 година

375 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август 2022 година
През август 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 375 безработни лица. Близо 73% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар.

През август 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Започналите работа младежи до 29 г. са 86. В заетост са включени 47 лица на възраст над 50 г. През август 2022 г. на работа са устроени и 16 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


За същия период в бюрата по труда от областта са заявени 417 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 379 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (74). Следват образование (79), търговия (67), селско, горско и рибно стопанство (33), хотелиерство и ресторантьорство (26). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 12 работни места. 


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец август 2022 г. е 2 181, със 101 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 2,7% . В сравнение с август 2021 г. броят на регистрираните безработни намалява с 602 лица, а равнището на безработица е с 0,8 процентни пункта по-ниско. 


В град Добрич броят на регистрираните безработни през август 2022 г. е 695, при 700 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 1,6%, и се запазва спрямо нивото от предходния месец. В сравнение с август 2021 г. се отчита намаление с 0,4 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 181 лица на регистрираните безработни.  


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+