Община Добрич с договор по Патронажна грижа +

Община Добрич с договор по Патронажна грижа +
До юли 2022 г. Община град Добрич ще предоставя интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, както подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в условията на пандемия.

Проектът "Патронажна грижа + в Община град Добрич" е с бюджет 881 303 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.Дейностите по него ще се изпълняват в две направления:


По направление 1 се предвижда предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и оказване на психологическа подкрепа. Ще се извършва доставка на лекарства, хранителни продукти и продукти от първа необходимост; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите. 


Планирано е да бъдат обхванати общо 158 лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 в тяхната домашна среда.


Интегрираните здравно-социални услуги ще са с продължителност 12 месеца и ще се предоставят до 2 часа на ден,на база изготвени индивидуални оценки на потребностите на потребителите от здравна и/или социална грижа. 


За осигуряване на непрекъснатост на услугите от Компонент 4 в Патронажна грижа ще бъдат назначени четири медицински сестри, един психолог, едно лице като социален работник и двадесет и двама домашни санитари.


По направление 2 ще се прилагат мерки, насочени към превенция от разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства, ще се извършва дезинфекция на сградния фонд на услугите, както и тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги. При необходимост ще се въведат мерки за разделяне/изолиране на потребителите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения и ще се осигурят средства за допълнително заплащане на персонала за извънреден труд. Предвидено е и при въведени ограничения в резултат от епидемичната обстановка да бъде осигурена компютърна техника, таблети, телефони и други електронни устройства. Така ще се осигури възможността социалните услуги да се предоставят дистанционно(онлайн консултиране, скайп връзка и др.).


С изпълнението на проекта, Община град Добрич награжда предоставените до сега патронажни грижи, финансирани по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонентите 2,3 и 4.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+