На две места в Добрич е забранено паркирането на превозни средства днес

На две места в Добрич е забранено паркирането на превозни средства днес
Кметът на Добрич Йордан Йорданов е издал заповед, с която се забранява паркирането на две места в града днес. Нареждането е във връзка с честванията по повод 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.

З А П О В Е Д


№1311


град Добрич 24.09.2020 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и във връзка с честванията по повод 80 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, които се отбелязват на 25 септември 


З А П О В Я Д В А М :


Забранявам движението и паркирането на МПС на 25 септември 2020г. в  следните участъци:


- от кръгово кръстовище по ул.“Отец Паисий“ в посока площад „Свобода“ и прилежащите паркинги в района за времето от 06:00 часа до 21:00 часа;


- паркинга пред паметника на Загиналите добруджанци във Втората световна война в градски парк „Св.Георги“ за времето от 10:00 часа до 18:00 часа.


Контролът на организацията на движението в посочените участъци се осъществява от оправомощените с моя заповед длъжностни лица от Службата за контрол.


Препис от заповедта да се оповести на гражданите на Община град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич.


Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


Йордан Йорданов


Кмет на Община град Добрич


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+