През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 1 010лв.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 1 010лв.
Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2019 г. е 1 014 лв., за ноември – 1 006 лв. и за декември – 1 011 лева, съобщават от Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел статистически изследвания - Добрич.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 1 010лв. при 1 313 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 163лв., а в частния - 951 лева.


През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 17.0% в сравнение със същия период на 2018 година.


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:


- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 023 лв.;


- „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 357 лв.;


- „Образование” – 1 294 лв.;


- „Държавно управление” – 1 258 лв.;


- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 187 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


- „Операции с недвижими имоти ” - 693 лв.;


- „Административни и спомагателни дейности” - 694 лв.;


- „Финансови и застрахователни дейности” - 809 лв.;


- „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 808 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+