КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Генерал Тошево

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Генерал Тошево
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води, град Генерал Тошево”

Поръчката е с три подобекта за доизграждане на битова канализация, на дъждовна канализация и за рехабилитация улични водопроводи в града.

Производството установи, че при определяне на състава на оценителната комисия възложителят е нарушил разпоредбата на Закона за обществените поръчки, като е включил външни експерти, които не притежават квалификация в съответствие с предмета на поръчката, съобщават от антимонополния орган. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия на комисията от момента на назначаването й, включително и на решението на възложителя за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+