10 май – Световен ден на движението и физическата активност

СЗО обявява 10 май за Световен ден от 2002 г., посветен е на инициативата „Движението – това е здраве”

10 май – Световен ден на движението и физическата активност

С решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002 г. датата 10 май се обявява за Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация „Движението – това е здраве”. Призовават се страните-членки на Световната здравна организация всяка година да организират на национално и местно ниво разнообразни инициативи, насочени към популяризирането на физическата активност сред всички групи от населението. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.
Физическата активност притежава изключително мощен оздравителен потенциал, който продължава да бъде все още неизползван за голяма част от населението в съвременния свят:
-  Намалява индивидуалния риск от коронарно заболяване и мозъчен инсулт почти два пъти;
- Намалява повишеното артериално налягане;
- Подобрява коронарния баланс на организма и съдейства за намаляване на теглото чрез увеличаване на енергийните разходи, като се предотвратява затлъстяването;
- Намалява риска от развитие на захарен диабет тип 2;- Намалява загубата на костно вещество, като по-този начин се постига профилактика на остеопорозата;
- Подобрява физическата кондиция, намалява стреса и умората;
- Повишава производителността на труда, като прави ежедневната работа по-лека и приятнаФизическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на дооформяне пропорциите на тялото, на физическо и психическо съзряване. Редовната физическа активност при тях помага и за дълготрайно укрепване на организма - редовно спортуващите ученици имат намален риск от сърдечно-съдови заболявания, както и по-силни кости и мускули.  Спортът понижава и рисковете от психични разстройства - при физическа активност се повишават нивата на допамин в мозъка, както и помага за развиването на социални умения и заформянето на приятелски кръг.

По данни на Националното проучване на факторите на риска за здравето сред населението в Р България проведено през 2020 г. с обхванати 513 деца на възраст 10-19 години, делът на спортуващите ежедневно деца на¬малява с 5.8%,  като делът на момчета¬та е почти два пъти по-висок от този на момичетата (съот¬ветно 48.2% срещу 25.5%) в сравнение с проведеното през 2014 г. проучване сред същата възрастова група. И при двата пола по-активни физически са децата на 15-19 години. 

Данните от проучванията показват, че по три и повече часа дневно са обездвижени пред компютъра през учеб¬ните дни 25.6% от анкетираните за 2014 г. и 18.1% за 2020 г. През почивните дни делът им нараства двукратно - съ¬ответно до 53.8% и 33.3%. Не използват компютър едва около 7.0% от децата през 2014 г. и ¼ от анкетираните през 2020 г. Продължителното гледане на телевизия оказва също вли¬яние върху нивото на физическа активност на младите хора и води до тяхното обездвижване.
Формирането на позитивно здравно поведение сред под¬растващите трябва да обхваща всички области, имащи отношение към него - училище, семейство и социална среда. Семейството играе основна роля за изграждане¬то на позитивно отношение към спорта във всичките му форми. 

Двигателната активност, системните занимания с физически упраж¬нения, игри, спорт и туризъм са основното средство за ограничаване на обездвижването на децата и юношите,  което е предпос¬тавка за намаляване честотата на хроничните незаразни болести в по-късна възраст. Независимо каква е целта на физическата активност - намаляване на тегло, борба със стреса или просто поддържане на добро здраве, физическите упражнения са добър подход. Те трябва да са част от ежедневието на съвременния човек.