Съветниците от ГЕРБ-СДС няма да присъстват на извънредната сесия след подадения сигнал до КПКОНПИ за конфликт на интереси на кмета Йордан Йорданов

Извънредната сесия, насрочена за 27 септември, е по повод върнатото от кмета на Община Добрич Йордан Йорданов за ново обсъждане решение за изменение на ОУП на имот, собственост на търговско дружество, в което съдружник е майката на кмета

Съветниците от ГЕРБ-СДС няма да присъстват на извънредната сесия след подадения сигнал до КПКОНПИ за конфликт на интереси на кмета Йордан Йорданов

Публикуваме позицията на групата общински съветници от ГЕРБ-СДС без редакторска намеса.


 

Общинските съветници ГЕРБ-СДС в Добрич по никакъв начин няма да

участваме в схеми, които облагодетелстват семейството на кмета на Добрич

Йордан Йорданов. Затова няма да присъстваме на насрочената извънредна

сесия, свикана въз основа на заповедта, с която кметът върна решение

№54-39/19.09.2023г. на Общинския съвет. С него беше прието изменение на

общия устройствен план на града за имот, собственост на търговско

дружество, в което съдружник е “ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА“ЕООД с едноличен

собственик - майката на кмета. Недопустимо е да се твърди, че едва в

хода на проведеното заседание на Общинския съвет от 19.09.2023г. и след

проведените дебати кметът е установил, че докладната записка не е

разгледана в комисията за предотвратяване и установяване конфликт на

интереси, тя не е извършила проверка за евентуален конфликт на интереси

и с оглед на това, за да се избегнат всякакви съмнения връща за ново

обсъждане приетото решение.

Това е така, тъй като той е вносител на докладната записка и като лице,

заемащо висша публична длъжност, следва добре да познава Закона за

противодействие на корупцията и отнемането на незаконно придобито

имущество. На следващо място, съгласно чл.28 ал.3 от Правилника за

организацията и дейността на Общински съвет на Добрич, председателят на

ОС разпределя постъпилите предложения и докладни записки до постоянните

комисии съобразно тяхната компетентност. Обръщаме внимание, че преди

внасянето на докладната записка тази докладна записка не е била

разпределена за разглеждане от ПК „Предотвратяване и установяване

конфликт на интереси”. Вероятно защото тя не е била в нейната

компетентност. Тоест, това е жалък опит на кмета да се оправдае с

неразглеждането на докладната записка от въпросната комисия.

И последно, но не по важност, в заповедта кметът твърди, че узнал за

евентуалния конфликт на интереси от възникналите дебати в Общинския

съвет. Още на заседанието от 19.09.2023г. повдигнахме въпроса, защо

кметът отсъства от заседанието. Получихме отговор, че не бил длъжен да

присъства. С оглед на това, намираме, че е недобросъвестно от негова

страна да не присъства на заседанието на Общинския съвет по време на

дебатите и после да връща приетите решения, тъй като не го

удовлетворяват по някаква причина. С това си действие той само 

потвърждава твърдението, че приетото решение №54-39/19.09.2023г. е

незаконосъобразно и неправилно, тъй като съгласно Закона за местното

самоуправление и местната администрация той може да върне за ново

обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните решения на Общинския

съвет.

С оглед на това сме категорични, че няма да участваме в превръщането на

Общинския съвет на Добрич в орган, който способства за

облагодетелстването на роднините на кмета. Няма да вземем участие в

работата на извънредната сесия.

Поздрави,

Офис на ГЕРБ в Добрич