Приеха бюджета на Община Добричка за 2022 година

Приеха бюджета на Община Добричка за 2022 година
На проведено днес заседание на Общинския съвет на община Добричка беше приет бюджетът за 2022 година.

Общата стойност Бюджета за 2022 година е в размер на 33 534 289 лева. Трансферите от централния бюджет, определени за община Добричка са в размер на 20 972 242 лева. 14 671 242 лева е общата субсидия за делегираните от държавата дейности. 2 783 400 лева е общата изравнителна субсидия за местни дейности, 506 000 лева е трансфера за зимно поддържане и снегопочистване и 3 011 600 лева е целевата субсидия за капиталови разходи. 


Прогнозната сума за постъпленията от собствени приходи възлиза на 5 688 200 лева, общо разходите са 33 534 289 лева. 


„Безспорно бюджетът на общината е политики, която чертае приоритетите, които сме заложили за развитието на Община Добричка през 2022 година. Определянето и формулирането на акцентите в него са проекция на основните цели, формулирани в програмата за управление на общината за мандат 2019-2023 година. При структурирането на инвестиционните програми, при определянето на конкретните дейности и обекти съм се водила от едно – да съхраня и да дам шанс за развитие на всяко едно населено място. Като кмет ще отстоявам целостта на общината от най-малкото и затихващо село до всяко едно с потенциал за развитие” – заяви кметът Соня Георгиева. 


Общият размер на предвиденото финансиране за 2022 година за текущ и основен ремонт на улици и сгради, за придобиване на дълготрайни материални активи и оборудване, за проектиране и за други разходи, възлиза на 7 946 742 лева. В това число влизат и преходните обекти от 2021 година и планираните ремонти в училищата в размер на 294 500 лева. 


„В проекта на Бюджет 2022 година сме заложили една изключително амбициозна инвестиционна програма, най-мащабната в историята на община Добричка. И през тази година усилията ни като общинска администрация ще бъдат концентрирани за цялостното й изпълнение. Надявам се да не бъдем възпрепятствани от условията, кризата в национален и международен мащаб” – каза още Георгиева. 


Финансирането на най-мащабните проекти по строителната програма за 2022 година е свързано с подобряване на инфраструктурата на водоподаването със създаването на комфортни условия на живот. За асфалтиране и шосировка на улици и общински пътища в населените места са предвидени 2 639 376 лева. За основен ремонт на общинския път Росеново – Божурово са разчетени 530 000 лева. 


„Заявяваме амбициите си поетапно да реновираме водопроводите. Тази година ще инвестираме в изграждането на водопровода Батово – Стожер, като именно тук трябва да отчетем подкрепата на държавата, до която се стигна в резултат на нашите мотивирани и изключително настоятелни искания. Изграждането на този водопровод е решението на проблема с безводието в с. Стожер” – сподели кметът на общината и допълни, че за целта ще бъдат инвестирани 1 348 385 лева. 


„С мисъл за бъдещето на общината полагаме усилия за задържането на младите семейства  в нашите села. Част от предприетите мерки през 2022 година включват текущи ремонти в учебните заведения, детските градини и двата мащабни проекта за изграждането на две нови детски заведения в селата Стефан Караджа и Бранище. За целта сме заявили 1 116 000 лева, а за ремонт на сградите на училищата 294 500 лева” – посочи още Соня Георгиева.  За ремонт на сгради – социална и културна инфраструктура, са заделени 736 422 лева. Предвидени са значителни средства за реновиране на сградния фонд на здравните служби в населените места. Осигурено е и финансиране за оборудване на лекарските кабинети и закупуване на медицинска апаратура. 


Бюджетът за 2022 година на Община Добричка беше приет, като общинските съветници и администрацията се поздравиха и си пожелаха той да бъде изпълнен на 100%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+